Nama : Ika Nurhasanah, A.Md.
Jabatan : Ka. Bendahara
Nama : Kurnia Aris Supadmi
Jabatan : Ka. Tata Usaha
Nama : Ranto Riyadi, S.Kom.
Jabatan : Operator Sekolah / Staff TU